Wizja Kościoła „Nowe Pokolenie’ w Gdyni oparta jest na Słowie z I Listu św. Pawła do Koryntian 5:20-21:

„ Dlatego w miejsca Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.
On Tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą”.

Chcemy dotrzeć do każdego człowieka, do wszystkich warstw społecznych, by powiedzieć, że jest możliwe pojednanie się z Bogiem, życie bez poczucia winy z powodu popełnionych grzechów. Krew Jezusa w doskonały sposób zmywa każdy grzech i wymazuje go z doskonałej pamięci Boga.

Kiedy przyjmujemy sercem przebaczenie od Boga, zapraszamy Jezusa jako Zbawiciela do naszego życia i wyznajemy Go Panem , wszystko się zmienia. Oczyszczone sumienie i porzucenie wszystkich grzechów, nałogów i złych nawyków staje się faktem. Odczuwamy pragnienie szukania głębi społeczności z Bogiem przez Jego pisane Słowo, Biblię, a też przyjmujemy moc Ducha Świętego, która nas uzdalnia do rozumienia rzeczy duchowych, ukrytych w Bogu, który jest Duchem.

Ludzie potrzebują różnych rzeczy w życiu, ale tylko Bóg zna najskrytsze pragnienia serca. Chcemy pomóc każdemu człowiekowi, niezależnie od tego, czy jest na zakręcie życia, czy na górach, czy w dolinie. Jezus przed swoim wniebowstąpieniem powiedział najważniejsze słowa, nazwane wielkim posłannictwem:

„ I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.
A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli; W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją”.

Ew. Św. Marka 16:15-18

Jeśli jesteś sfrustrowany, zmęczony życiem, zapraszamy Cię do Nowego Pokolenia. Doświadczaj z nami Boga, który ma moc wyprowadzić Cię z każdego położenia, i dać Ci radość, której doświadczają ci, którzy Mu zaufali. Ostatni werset tejże Ewangelii podaje, że gdy Pan Jezus powiedział te słowa, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Ojca.

„Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły.”
I tak jest do dziś.